درود
با عرض احترامات مکفی عزیزان توجه داشته باشند برای ارسال مطالب بلند، اصول صحیح پاراگراف بندی رعایت شود و از نوشتار پینگلیش خودداری گردد.