اینکه گفتی یک تابلوی 30x20 رو 4 ساعت وقت میبره به این خاطر است که تو تنظیماتت سرعت حرکت محور Y را 0.01 گذاشتی اگر بجان آن 0.1 بزاری خیلی سریعتر تمام میکنه و کیفیت حکاکی هم خوبه