ما در دنیای رنگها زندگی میکنیم و تا حد بسیار زیادی به رنگها خو گرفتهایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبتهای الهی است که باعث شادی و نشاط انسانها شده و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان میشود....