سلام
زلفی گل هستم ماشینالات کار کرده ولی در حد نو دارم که برای فروش گذاشتیم.
لیستشونو به شرح ذیل نام میبرم:
cnc یورومک ایتالیا پنج هد با کارگیر 2050.1250 تا ضخامت 10.9 میلیمتر پانچ قیچی 3 متری...