میلگرد اروپایی مقاومت میلگرد اروپایی هزینه آن است. میلگرد اروپایی که عمدتا از منگنز ساخته شده است ، کمترین نوع مقاوم در برابر میلگرد را نسبت به خم شدن دارد. اگرچه کار با آن آسان است ، اما معمولاً...