کوپلینگ قطعه ای است که برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می شود.

شفت
عضو دورانی یا رفت وبرگشتی است که برای انتقال نیرو و گشتاور به کار میرود.
شفت استوانه ای شکل است و در قطرها و طول های مختلف برای کاربرهای مختلف طراحی شده است.

در یک راستا قرار دادن محور تقارن چرخشی یک ماشین با ماشین دیگر را هم محوری می گویند.
هم محور کردن ماشین آلات صنعتی با استفاده از دستگاه های مخصوص که کوپلینگ نامیده می شود انجام می گیرد.
ماشین الات صنعتی یا محرک هستند. مانند:الکترو موتورها
ویا متحرک هستند . مانند:هواکش ها

انتقال قدرت از ماشین محرک به ماشین متحرک از طریق قطعاتی نظیر کوپلینگ انجام میشود.
در واقع کوپلینگ ها حرکت دورانی موتور را به شفت پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شفت و پروانه میشوند.
برای اطلاع از انواع پمپ نظیر پمپ دنده ای کلیک کنید.