آیا آسانسور منزل شما هم نیاز به تعمیر دارد؟
با توجه به اینکه این روزها اکثر ساختمان ها آسانسور دارند پس نیاز به تعمیر آسانسور ونگهداری آسانسورنیزوجود دارد.
برای تعمیر آسانسور ساختمان خود می توانید از اپلیکیشن آسانسورچی استفاده کنید .