موزه فلورانس در تور استانبول ارزان : :
پرستاری شغلیه که علاوه برعلم اساس ایی که واجب دارااست می بایست علاقهی وافری به سرویس به مردمان داشته باشی دیگه اینجاست که دیگه
تابعیت و مذهب و لهجه معنایی ندارد بایستی به هرفرد جراحت دیدهایی که به امداد نیاز داراست یاری فرمائید .
تاریخچه موزه فلورانس نایتینگل
در سال ۱۸۵۴ که در استانبول غوغایی به پا بود بانوی انگلیسی به اسم فلورانس نایتینگل برای امداد به سربازان مسدوم به ترکیه آمد و خیر صرفا دست مزدی اخذ
نکرد بلکه همگی مبلغی را که به همراه داشت برای سربازان اثاثیه بهداشتی و آبشرب خرید او هر شب به جای استراحت فانوس بر دست بر رمز بالین سربازان
می رفت تا مبادا مقداری ضروری داشته باشند .
موزه فلورانس نایتینگل
در موزه فلورانس چه چیزهایی نمایش داده می شود؟
یکیاز اتاق های شمال غربی درمانگاه سربازخانه سِلیمیه امروزه به موزه تبدیل شدهاست ; که صرفا در روزهای روز شنبه پذیرای شما میباشند و در باقی روز ها این اتاق
بسته است .
درین موزه اثاثیه فردی فلورانس نایتینگِل , عکس ها , مدارک , نشان های افتخار و گردنبندی که فرمان روا عبدالمِجید به او کادو کرده بود به نمایش نهاده شده
است .
کادو ایی که فرمان روا بنده المجید به بانوی فانوس به دست پیش کش کرد به عبارتی صلیب سرخ دارای شهرت است ; امروزه حلال احمر تیم ایی جهانی است که کلیه
در سراسر عالم به تقلید از فلورانس نایتینگل درسمت بهبود سالم جهان فارغ از هیچ دیده داشتی میکوشند .
اولی کتاب با قضیه پرستاری متن ی این بانوی بزرگوار است که در حین نبرد استانبول از مرزو بوم های مصر و لندن نیز از ایشون تقاضا کردند که به سمت چک بر
تمیز کاری درمانگاه های سربازخانه ها به آنها نیز خصوصی بزند ; او در سن ۹۰ سالگی بر اثر به عبارتی بیماری که از بیمارستانهای سربازخونه ها گرفته بود دیگر نتوانست در
بیمارستانها است.