احتمالاً، تا حدودی با دستگاههای سی ان سی و نحوه کار کردن آنها آشنایی دارید. در این دستگاهها دو بخش هوشمند و بخش مکانیکی با هم همکاری میکنند و در نهایت یک دستگاه قوی و پیشرفته به وجود میآورد. در یک
دستگاه سی ان سی،
یک نرم افزار کنترل و یک نرم افزار طراحی به عنوان بخش هوشمند در نظر گرفته میشود که در نرم افزار طراحی الگوهای مختلف کار بر روی قطعه کار آماده میشود.
در این نرم افزار، امکان ایجاد طرحهای دو بعدی و سه بعدی فراهم است و در نهایت میتوان آن را با فرمت مورد نیاز دستگاه آماده کند. نرم افزار کنترل برای کنترل و هدایت بخشهای مختلف دستگاه در نظر گرفته شده است و با استفاده از مکانیزم کنترل عددی عمل میکند.
در این نرم افزار، اپراتور میتواند مشخص کند که دستگاه با چه مشخصاتی و با چه مختصاتی کار کند و چه برشهایی داشته باشد. تقریباً میتوان ادعا کرد که نرم افزارهای طراحی و نرم افزارهای کنترل در مدلهای مختلف این دستگاهها یکسان هستند.
اما بخش مکانیکیدستگاه سی ان سی را ابزارهایی مانند کنترلر، موتور محرک، اسپیندل، محورها ابزار برشی تشکیل میدهند. با توجه به ظرفیت دستگاه و کارهایی که از آن انتظار میرود، ممکن است هر کدام از این بخشها تغییر کند. به عنوان مثال، در دستگاههای بزرگتر از موتورهای محرک با توان و قدرت بالا و از اسپیندل هایی با سرعت بالاتر استفاده میشود. الگوی کار در نرم افزار طراحی آماده میشود، به نرم افزار کنترل فرستاده میشود، در قسمت کنترلر وضعیت دستگاه توسط اپراتور تعیین میشود، موتور محرکه روشن شده و اسپیندل را به حرکت در میآورد، محورها تحت حرکت اسپیندل حرکت میکنند و در نهایت ابزار برشی به جهتهای مختلف حرکت کرده و نمونه کارهای دو بعدی و سه بعدی را برش میدهند.