یکی از کاربردهای صنعتی شبکه حسگر بیسیم تعیین دما در محیط سردخانه کشاورزی ،دارویی ،فرآورده های گوشتی و غیره ،و ارسال مقادیر دما به ایستگاه مرکزی است.این ایستگاه مرکزی وظیفه دریافت اطلاعات از حسگرهای مختلف را بر عهده دارد.در بسیاری موارد به منظور نظارت و مشاهده دما نیاز به حضور دائم شخص و یا کاربر در ایستگاه مرکزی میباشد، که وظیفه کاربر مشاهده لحظهای و یا تصادفی اطالعات هر بانام حسگر بیسیم دما را توسعه دادهایم که با استفاده از این حسگر است.در این مقاله ما نرم افزار اندرویدی نرمافزار و اتصال آن به ایستگاه مرکزی کاربر میتواند دما را در هرلحظه مشاهده کرده و همچنین با استفاده از راهکار ارائهشده در این مقاله در صورت افزایش یا کاهش دما از حد مجاز برای کاربر هشدار صوتی یا متنی ارسال میشود.

۱ -مقدمههمان طور که میدانیم در دنیای امروز نگهداری مواد غذایی در دمای مطلوب در انبار های صنعتی که به آن ها سردخانه گفته میشود امری بسیار مهم است و از آنجایی که تغیر دما در عمر مفید محصولات غذایی،درمانی و … اثری غیر قایل انکار دارد، از این رو تجار و صنعت گران در پی ایجاد شرایط مطلوب جهت نگهداری آنها برآمده اند.(روستائیان،۱۳۷۲ )
لذا در این مقاله هم با رویکردی صنعتی و تلفیقی با گوشیهای همراه هوشمند و دیگر نرمافزارها درصدد حل این مهم برآمدهایم.نرمافزار نظارت بر دما با استفاده از حسگرهای بیسیم به نظارت لحظهای بر دما در شبکهای مجزا میپردازد.بدین ترتیب که با نصب حسگرهای مختلف دما در نقاط متمایز سردخانه و برقراری ارتباط آنها با بک ایستگاه مرکزی و با استفاده از یک رایانه متصل به شبکه میتوان دمای لحظهای حسگر موردنظر را با یک تلفن همراه هوشمند نظارت کرده و همچنین با تعریف بازه دما مابین دو مقدار در ایستگاه اصلی این مسئولیت را به شبکه حسگر بیسیم بدهیم که در صورت عبور دما از بازه موردنظر اعلام هشدار کرده و آن را برای تلفن همراه هوشمند ارسال کرده و کاربر را مطلع کند.


ادامه مطلب در
نظارت لحظه ای دما در محیط های سردخانه ای با استفاده از نرم افزار اندرویدی