مراجعه به دایره فریت در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) چند روز قبل از تاریخ حرکت خود و گرفتن اجازه ورود بار به محوطه از مسئول فریت
بردن بار به دایره ارزیابی گمرک و انجام تشریفات گمرکی
گرفتن پته سبز گمرکی و مراجعه به دفاتر شرکتهای حمل و نقل بار هوایی در بیرون از فریت جهت گرفتن بارنامه و تگ بار
مراجعه به دایره فریت جهت چسباندن تگ بار برروی کالا و اتمام کار
مطلب کامل را در این لینک بخوانید

https://ktscargo.com/part/75/677/3110/فریت-بار-مسافری

86r6_3b482b44-3137-4921-9b8a-3b06b42d7ddd.jpg