Error 65 = برای برطرف کردن این خطا از راه زیر پیروی می کنیم:
 Reset جلوی Codeعدد صفر را تایپ می نماییم  کلید  (چند ثانیه نگه داشته)Reset 
( عمل فوق را اصطلاحا Insherise این شرایز می نامند )

انتقال آخرین اطلاعات موجود درHard به Flash Memory
کلید Menu  کلید EXT  کلید شماره ی 4  عدد صفر را تایپ می نماییم  کلید  را فشار می دهیم .

انتقال آخرین اطلاعات موجود در Flash Memoryبه Hard
کلید Menu  کلید EXT  کلید شماره ی 8  عدد صفر را تایپ می نماییم  کلید  را فشار می دهیم .
(( اگر اطلاعات موجود در هارد از بین رفته باشد می توانید از این روش استفاده کنید ))


برای دیدن لیست کلی برنامه های موجود در هارد می توانیم از دستور زیر پیروی کنیم :
کلید  Menu  Input  C 
حال اگر در لیست باز شده کنار شماره ی برنامه ای علامت تعجب ! و یا علامت سوال ? بود آن برنامه از لحاظ نرم افزاری
مشکل دارد و باید اصلاح و یا پاک شود .

Error 85 = اين خطا زماني اتفاق مي افتد كه يكي از سنسورهاي امنيتي دستگاه دچار مشكل گرديده است مانند سنسور روغن جك هيدروليك

برای برطرف کردن این خطا از راه زیر پیروی می کنیم:
N0905X …کلید  Menu  Input  P0 
حال اگر جلوي X عددي درج نشده بود عدد 512 را ثبت مي نماييم اما اگر عددي درج شده بود آن عدد را با عدد 512 جمع مي نماييم .
در صورت برطرف نشدن اين خطا تعميركار برق بايد محل خطا (سنسور مورد نظر) را پيدا نموده و سيم هاي دو سر خروجي سنسور را با ولت متر اندازه گيري نمايد ، اگر در حين كاركرد دستگاه برق از سنسور خارج شود آن سنسور Closed است و بايد با سنسور Opened تعويض شود زيرا PLC اين سيستم كنترل ( انگلهاردت) بر اساس سنسور Opened طراحي شده است .