تعرفه هزینه پرستاری و مراقبت از سالمند
میزان هزینههای پرستار سالمند در منزل وابسته به میزان تواناییها، بیماری، نوع ناتوانی، ساعات کاری و تعداد روزهای هفته خواهد بود. این موارد وابسته به این هستند که خانوادهی سالمند چه انتظاراتی از پرستار سالمند دارند. با توجه به وظایفی را برعهدهی پرستار میگذارند، حقوق پرستار سالمند در منزل نیز متفاوت خواهد بود.


یکی از مهم ترین مسائل در تعیین هزینه پرستار، تعیین سطح سلامتی سالمند است.
برای تعیین هزینه پرسشهای زیر را باید درباره وضعیت سالمند از خود بپرسید :


آیا سالمند از لحاظ بدنی و فیزیکی در وضعیت قابل قبولی است؟
آیا فرد سالمند بیمار است و این که بیماری او از چه نوعی است؟
آیا بیماری فرد سالمند مزمن است؟
بیماری باعث از کار افتادن همه یا بخشی از بدن وی شده است یا خیر؟
آیا سالمند قادر به انجام کارهای اولیه مانند غذا خوردن و رفتن به توالت میباشد یا خیر؟

منبع https://chatre-firoozei.ir/