سلام من دریا هستم و عاشق نماهای شیک پاساژها هستم و توی یک شرکت طراحی نما کار میکنم که بسیار توی این زمینه خبره هستن و معتقد هستن که هزینهای که شما برای نمای بیرونی پاساژتان کردهاید در کمتر از یک ماه به جیب شما بازمیگردد!
به شرطی که طراحی نمای پاساژ خودتان را به دست هر کسی نسپارید.
اگر از ما میشنوید طراحی خود را به افرادی بسپارید که بتوانند با توجه به ضوابط، نمای شما را طراحی کنند و در مدت زمان کوتاهی تاییدیهی نمای شهرداری را بگیرند.
فراموش نکنید که شما هرگز نباید سلیقه خودتان به را به خاطر ضوابط کنار بگذارید.
طراحان نمادیزاین اینجا هستند تا نمای مدرن را مطابق با سلیقه شما طراحی کرده و اصول و ضوابط را نیز هم زمان در نظر داشته باشند.