نرم افزار شبيه سازي G code : با اين نرم افزار مي توانيد از خروجي جي كد براي ماشين كاري شبيه سازي كنيد.لينك: http://5axes.free.fr/devel_machine/M..._simul0912.exe